naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
naše škola
historie
zaměstnanci
kontakty
zápis do 1. třídy
zápis do MŠ
dokumenty
dokumenty ke stažení
projekty
školská rada
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
akce školy
napsali o nás
mimoškolní aktivity
nabídka práce
GDPR
fotografie
registr oznámení
napište nám
autor stránek

naše logo

naše město

celoroční projekt MŠMT sportovní všestrannosti

Centrum robotiky
 

GDPR


Základní škola a mateřská škola Plzeň – Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace, IČ 70879214 dále jen škola

jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:
 datové schránky, ID DS 47emgj3,
 emailem na adrese styblovaha@zsbozkov.plzen-edu.cz
 poštou na adresu ZŠ a MŠ Plzeň-Božkov, Vřesinská 17,326 00 Plzeň

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění
práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést
námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle
obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na
školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání
souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Jiří Baumruk, tel. č. 37 803 2207, email: baumruk@plzen.eu.

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:
jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo
studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo
pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí,
nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně
dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích
vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka;
údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v
doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o
zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve
škole.

Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány při vedení následujících agend:
 Přijetí ke vzdělávání, odklady školní docházky, sdělení o vzdělávání v cizině (školský zákon)
 Evidence úrazů v knize úrazů (školský zákon, vyhláška č. 64/2005 Sb.)
 Vedení záznamů v třídní knize (školský zákon)
 Žádosti o přestup (školský zákon)
 Posudky zdravotní způsobilosti (škola v přírodě, výuka plavání apod. – školský zákon)
 Uvolnění žáka z vyučování (školský zákon)
 Stravování žáka (školský zákon, vyhláška č. 107/2005 Sb.)
 Orientační testování nezletilého žáka na přítomnost OPL (školský zákon)
 Prezentace školy (oprávněný zájem školy, souhlasy se zpracováním osobních údajů)
 Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem (školský zákon)
 Žádost o zahájení a rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání (školský zákon)
 Kamerové systémy (oprávněný zájem školy – zajištění bezpečnosti osob a majetku)
 Smluvní agenda školy, provozní agenda školy (plnění smluv)
 pedagogická agenda a korespondence (školský zákon)
 Vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců školy (zákoník práce, …)
 Ekonomická agenda (plnění právní povinnosti - např. zákon o účetnictví…)
 Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji

Výše vymezené údaje se dále v souladu s příslušnými právními předpisy mohou v některých
případech předávat školskému poradenskému zařízení (např. školské poradenské pracoviště), jinak
pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským zákonem nebo zvláštním
zákonem (např. Policie ČR, soudy, OSPOD).
Osobní údaje jsou uloženy po dobu stanovenou Spisovým a skartačním plánem školy.
Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.
Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.
Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V Plzni 25.5.2018 Mgr. Bc. Hana Stýblová, ředitelka školy


 

úřední deska

Good start to school

ukončené projekty

jídelníček

naše třídy

akce ŠD

naše akce

Projekt Prevence onemocnění 1. třída